Hliníkové domovní dveře, vytvořené pro Vás!!
DE EN SL HR FR IT NL CS SK

Privacy Policy

> CS > Společnost > Privacy Policy

Zásady ochrany osobních údajů na webové stránce Inotherm.si

 

Tyto zásady platí pro všechny uživatele webových stránek inotherm.si, inotherm-tuer.de, inotherm.com, inotherm.hr, inotherm.fr, inotherm.it a inotherm.nl.

Uživatelem se rozumí každá právnická či fyzická osoba, která uvedené stránky navštíví či použije (dále jen „uživatel“).

Užíváním těchto webových stránek uživatelé projevují souhlas se zásadami ochrany osobních údajů. Dalším užíváním webových stránek udělují uživatelé souhlas s veškerými změnami.

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí a zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás ve společnosti Inotherm, d.o.o velmi důležité. Zavazujeme se, že budeme vaše osobní údaje používat pouze k účelům uvedeným níže v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje pečlivě chráníme v souladu s nařízením GDPR (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen: „GDPR“) a dalšími nařízeními, která upravují ochranu osobních údajů.

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů získaných z výše uvedených webových stránek, které dále zpracováváme podle interních pravidel na ochranu osobních údajů, je společnost Inotherm, d.o.o. Prigorica 98, 1331 Dolenja vas, Slovinsko (dále jen „správce“).

 

Zpřístupňování osobních údajů třetím stranám, třetím zemím a mezinárodním organizacím

Společnost Inotherm, d.o.o., nezpřístupňuje osobní údaje třetím stranám, třetím zemím ani mezinárodním organizacím               

Výjimku tvoří statistiky návštěvnosti a využívání stránek generované z webových stránek, jež využívají online platformu Google Analytics.

Nástroj Google Analytics zajišťuje ve svých obecných zásadách a podmínkách a v zásadách ochrany osobních údajů dodržování pravidel stanovených nařízením GDPR a taktéž potvrzuje, že disponuje certifikátem o dodržování štítu EU-USA na ochranu soukromí.

Uživatelé mohou v nástroji Google Analytics změnit nastavení zpracovávání svých údajů pomocí jednoho z jejich nástrojů. Další informace o smluvních podmínkách a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google najdete pod následujícími odkazy. 

 

Typy osobních údajů, právní základ pro používání osobních údajů a jeho účel

Společnost Inotherm, d.o.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje na základě individuálního souhlasu a po uzavření smlouvy, či za účelem provádění činností, jež uzavření smlouvy předcházejí. Sledujeme tím své oprávněné zájmy a naplňujeme právní povinnosti, jež se na nás vztahují.

 

Zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu

Každý jednotlivec, jehož osobní údaje jsou na základě jeho souhlasu zpracovávány, může svůj souhlas udělit pro každý účel zpracovávání svých osobních údajů zvlášť.

Souhlas s užíváním údajů může subjekt údajů pro každý z jednotlivých účelů kdykoliv jednoduše odvolat snadno proveditelným způsobem.

 

Posílání produktového katalogu firmy Inotherm, d.o.o.

Na základě vyžádaného souhlasu společnost Inotherm, d.o.o. shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje uživatelů, jsou-li poskytnuty: jméno a příjmení (případně název firmy) e-mailová adresa, ulice a číslo popisné, poštovní směrovací číslo, město a telefonní číslo.

 

Kontaktování za účelem konzultace, obchodních nabídek a montáží produktů

Na základě vyžádaného souhlasu s kontaktováním za účelem konzultace, obchodních nabídek a montáží produktů, společnost Inotherm, d.o.o. shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje uživatelů, jsou-li poskytnuty: jméno a příjmení (případně název firmy) e-mailová adresa, ulice a číslo popisné, poštovní směrovací číslo, město a telefonní číslo. V některých případech (při použití webového konfigurátoru) také obrázek budovy, poskytne-li jej uživatel.

 

Přeposílání údajů obchodnímu partnerovi, který je uživateli nejblíže

Na základě vyžádaného souhlasu můžeme osobní údaje uživatele přeposlat obchodnímu partnerovi, který je danému uživateli nejblíže a který při zpracovávání osobních údajů zastupuje naši společnost, aby jich tento mohl využít k vypracování nabídky či ke kontaktování uživatele za účelem konzultace, obchodních nabídek a montáží produktů, aj. Obchodnímu partnerovi přeposíláme následující údaje: Jméno a příjmení (případně název firmy) e-mailová adresa, ulice a číslo popisné, poštovní směrovací číslo, město a telefonní číslo. V některých případech (při použití webového konfigurátoru) také obrázek budovy, poskytne-li jej uživatel.

 

Zasílání e-mailů a pošty

Na základě výslovné žádosti uživatelů, kteří různými způsoby projevili zájem o spolupráci či o zasílání upozornění na novinky, trhy, kampaně aj. společnost Inotherm, d.o.o., zpracovává následující osobní údaje uživatelů: Jméno a příjmení (případně název firmy) e-mailová adresa, ulice a číslo popisné, poštovní směrovací číslo, město a telefonní číslo.

 

Zpracovávání údajů na základě smlouvy

Společnost Inotherm, d.o.o. shromažďuje a zpracovává na základě smlouvy či za účelem provádění činnosti ještě před uzavřením smlouvy (např. zakoupení produktu společnosti Inotherm nebo příprava nabídky produktu společnosti Inotherm, d.o.o.). Na základě smlouvy zpracovává společnost Inotherm, d.o.o. osobní údaje, aby mohla dostát smluvním ustanovením, jež se týkají např. sestavování produktů, vyřizování stížností a poskytování záruky.

 

Zpracovávání údajů na základě oprávněného zájmu

Společnost Inotherm, d.o.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro účely našich oprávněných zájmů. Osobní údaje shromážděné na základě oprávněného zájmu zpracováváme pro následující účely:

 • Uživatelé služeb INOPORTAL (viz níže)
 • Statistická analýza návštěvnosti webových stránek společnosti Inotherm, d.o.o.
 • Poskytování a zlepšování našich služeb
 • Poskytování a vyvíjení inovativních služeb na míru našim klientům a uživatelům webových stránek Inotherm, d.o.o
 • Zajišťování bezpečnosti našich služeb a webových stránek, ochrana proti podvodům, spamu, zneužívání aj.

 

Za těmito účely shromažďujeme následující osobní údaje: IP adresu, statistiky z webových stránek Inotherm, d.o.o., údaje o počtu kliknutí a čase kliknutí, údaje o stránkách, ze kterých návštěvníci na naše stránky přicházejí a na které se posléze přesouvají, údaje o typech klientů.

Informace o osobních údajích, které shromažďujeme a zpracováváme za účelem poskytování služby INOPORTAL, najdete v oddíle Uživatelé služby INOPORTAL.

 

Zpracovávání údajů na základě zákonných požadavků, jež jsou kladeny na správce údajů

Společnost Inotherm, d.o.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje jednotlivých osob na základě zákonných požadavků, jež jsou kladeny na správce údajů, za těmito účely: Vedení finančních záznamů, fakturace, vymáhání dluhů aj.

Za výše uvedenými účely shromažďujeme tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, adresa, bankovní spojení, identifikační číslo plátce daně, e-mailová adresa.

 

Uživatelé služby INOPORTAL

Služba INOPORTAL je zaměřena na obchodní partnery a jejich zaměstnance, využíváme ji ke komunikaci s obchodními partnery.

Osobní údaje kontaktních osob obchodních partnerů zpracováváme na základě souhlasu s všeobecnými smluvními podmínkami služby INOPORTAL, který nám daná osoba udělí tím, že zde dokončí registraci.

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím služby INOPORTAL také zpracováváme pro účely oprávněných zájmů společnosti Inotherm, d.o.o. Mezi oprávněné zájmy naší společnosti patří:

 • Výměna informací, jež jsou nezbytné k provozu společnosti;
 • rozšiřování či zkvalitňování obchodních vztahů s obchodními partnery;
 • přizpůsobování činnosti společnosti obchodním partnerům;
 • statistické zpracování;
 • využívání služby INOKALK;
 • zasílání nabídek, reklamních materiálů a pozvánek na různé události;
 • a varování partnerů před možnými defekty produktů společnosti Inotherm, d.o.o..

 

Pokud si partneři společnosti Inotherm, d.o.o. nepřejí marketingové zprávy nadále dostávat, mohou se z jejich příjmu jednoduše odhlásit. Uživatelé mají možnost se kdykoliv snadno odhlásit prostřednictvím odkazu s funkcí „Odhlásit,“ který se nachází na konci každého e-mailu.

 

Ochrana osobních údajů

Společnost Inotherm, d.o.o. zajišťuje ochranu osobních údajů tím, že na základě interních pravidel a v souladu s osvědčenými postupy v oboru bezpečnosti informací implementuje veškerá potřebná fyzická, technologická, procedurální, logistická a organizační opatření a procedury, aby tak:

 • ochránila software aplikace užívané při zpracovávání osobních údajů;
 • zabránila neoprávněnému přístupu k osobním údajům během jejich předávání, a to včetně předávání údajů prostřednictvím telekomunikačních zařízení a sítí;
 • nabídla efektivní způsob archivace, odstranění, smazání či anonymizace osobních údajů;
 • ochránila prostory, hardware a software;
 • po dobu, po kterou budou údaje uloženy, umožnila dodatečné zjišťování informací, jako je datum a čas zpracování konkrétních osobních údajů, způsob jejich zpracování a osobu, jež se na zpracování podílela.

 

Automatické zpracovávání osobních údajů

Společnost Inotherm automaticky zpracovává osobní údaje týkající se umístění uživatelů, kteří vyplní některý z těchto formulářů: Konfigurátor, Poslat dotaz, Vyhledat partnera. Při automatickém zpracovávání údajů jsou kompletní osobní údaje dané osoby zaslány správci (společnost Inotherm, d.o.o.) nebo obchodnímu partnerovi, který je danému uživateli podle jím poskytnuté adresy (ulice, číslo popisné, PSČ, město) nejblíže.

Výše popsaný systém automatického zpracování údajů funguje na základě svolení, uděleného jednotlivcem (uživatelem).

 

Další zpracovávání osobních údajů

V některých případech společnost Inotherm, d.o.o. zpracovává osobní údaje i k jiným účelům, než pro jaké byly původně shromážděny. K dalšímu zpracovávání osobních údajů přistupujeme například když nám uživatel zašle dotaz ohledně produktu a my na jeho žádost zpracujeme osobní údaje, které nám dříve poskytl, abychom mu mohli učinit nabídku, a poté tyto údaje zpracováváme, abychom mohli potvrdit případnou smlouvu a stanovit smluvní podmínky.

 

Harmonogram ukládání osobních údajů

Jednotlivé osobní údaje získané díky vašemu svolení zůstanou uloženy po dobu pěti let od okamžiku, kdy toto svolení zrušíte.

Jednotlivé osobní údaje zpracované na základě uzavřené smlouvy mohou být uloženy po dobu deseti let od okamžiku, kdy obě strany splnily své smluvní závazky. Nedojde-li k naplnění smluvních závazků, mohou být zpracované údaje ukládány po deset let od konce příslušného soudního řízení na jejich vymáhání.

Osobní údaje shromážděné pro účely oprávněných zájmů zůstanou uchovány, dokud jednotlivec, jehož se týkají, neuplatní svá práva nebo dokud přetrvává účel, pro nějž byly původně shromážděny.

 

Práva jednotlivce

V souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů mají jednotlivci tato práva:

 

 • Právo na přístup k údajům

  Subjekt údajů má právo obdržet od správce údajů potvrzení o tom, že jsou jeho údaje zpracovávány. Jsou-li zpracovávány, má také právo na přístup k těmto osobním údajům.

 • Právo na opravu údajů

  Subjekt údajů má právo požádat správce o neprodlenou opravu nesprávných osobních údajů, které se jej týkají. S ohledem na účely, za nimiž jsou údaje zpracovávány, má subjekt údajů právo na opravu neúplných či nepřesných osobních údajů.

 • Právo na odstranění údajů

  Subjekt údajů má právo požádat správce údajů o neprodlené odstranění údajů, jež se ho týkají. Správce pak má povinnost dané údaje bez zbytečného odkladu smazat, odpovídají-li důvody dané žádosti ustanovením nařízení GDPR.

 • Právo na omezení zpracovávání údajů

  Subjekt údajů má právo požádat správce o omezení jejich zpracovávání v případě, že má námitky vůči jejich správnosti, nebo je jejich zpracovávání v rozporu se zákonem, v případě, že subjekt údajů nesouhlasí se smazáním údajů a žádá místo toho omezení jejich zpracovávání, nebo pokud subjekt údajů podá stížnost na jejich zpracovávání, a také pokud tyto osobní údaje správce údajů již nepotřebuje k účelům, pro které byla původně shromážděna, ale subjekt údajů je vyžaduje pro potřeby vymáhání, uplatňování či ochranu svých nároků.

 • Právo na přenositelnost údajů

  Subjekt údajů má právo obdržet osobní údaje, jež se ho týkají, a které správci předal ve strukturované, obvykle využívané, strojově čitelné podobě. Rovněž má právo tyto údaje přeposílat dalšímu správci, aniž by mu v tom bylo bráněno správcem, jemuž osobní údaje poskytl.

 • Právo na smlouvu

  Subjekt údajů má právo kdykoliv z důvodů, které souvisejí s jeho specifickou situací, nesouhlasit se zpracováváním údajů, jež se ho týkají, způsobem, který vyplývá z oprávněných zájmů správce, a to včetně vytváření profilů.

 • Automatizované rozhodnutí, včetně vytváření profilů

  Subjekt údajů má právo nebýt dotčen rozhodnutími, která jsou výsledky automatizovaného zpracovávání, včetně vytváření profilů, a která mají pro subjekt údajů právní nebo jiné vážné důsledky.

 • Způsob uplatňování práv jednotlivců

  Subjekt údajů má v souladu s nařízením GDPR nárok kdykoliv uplatňovat svá práva.

  Může tak učinit prostřednictvím e-mailu nebo zasláním žádosti na e-mailovou adresu gdpr@inotherm.si. Žádost je nutno zaslat z e-mailové adresy, kterou daná osoba uvedla ve svých osobních údajích.

  Máte-li ohledně našich zásad ochrany osobních údajů jakékoliv otázky, neváhejte se na nás obrátit na e-mailové adrese gdpr@inotherm.si.

 

Cookies

Webové stránky společnosti Inotherm, d.o.o., používají ke svému řádnému fungování cookies. Cookies jsou soubory, které se stáhnou do zařízení, jehož prostřednictvím se uživatel dostal na webový portál. Tyto soubory ukládají v zařízení uživatele jedinečné informace o uživateli a volby, které uživatel na dané stránce provedl.

Další informace o cookies, které používáme, a o jejich správě najdete pod odkazem Informace o používání online cookies.

 

Změny a platnost

Společnost Inotherm, d.o.o. si vyhrazuje právo měnit zásady ochrany osobních údajů. O těchto změnách vás budeme v přiměřené době informovat.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti dne 25. května 2018